Stopka redakcyjna.

nobilia-Werke
J. Stickling GmbH & Co. KG.

Postfach 1255 | 33411 Verl
Waldstraße 53-57 | 33415 Verl

Telefon +49 (0) 5246 508-0
Telefaks +49 (0) 5246 508-96 999
E-Mail: info@nobilia.de
NR IDENT-VAT: DE 126 779 991

Spółka jest spółką komandytową z siedzibą w Verl, wpis do rejestru handlowego w sądzie w Gütersloh HRA 2439.
Wspólnikiem odpowiadającym osobiście jest Fundacja Rodziny Stickling z siedzibą w Gütersloh, wpis do rejestru handlowego w sądzie w Gütersloh HRA 6437;
dyrektor: dr Lars M. Bopf (przewodn.), Michael Klein, Frank Kramer, Christopher Stenzel.

Ograniczenie odpowiedzialności.

Firma nobilia nie gwarantuje, że wszystkie informacje udostępnione na niniejszej stronie internetowej są kompletne, poprawne i zawsze aktualne. Dotyczy to również wszystkich łączy, które kierują pośrednio lub bezpośrednio na tą stronę internetową. Firma nobilia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stronę otwieraną poprzez takie łącze. Firma nobilia zastrzega sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia udostępnionych informacji bez uprzedniego powiadomienia.

Copyright.

Prawa do prezentowanych zdjęć należą do firmy nobilia. Dalsze przekazywanie, wprowadzanie do pamięci, kopiowanie lub inne zastosowanie jest dozwolone wyłącznie po uzyskaniu pisemnego zezwolenia. To samo dotyczy rysunków, obiektów i animacji wszelkiego rodzaju, o ile nie podano innej informacji.

Świadczenia.

Firma nobilia oferuje użytkownikowi dostęp jego danych osobowych, które są wprowadzone do pamięci ekstranetu nobilia. Zakres dostępu użytkownika wynika z przydzielonego użytkownikowi rodzaju dostępu i nadanego stopnia uprawnienia. Firma nobilia udostępnia ekstranet nobilia bez żadnych zobowiązań do podtrzymania działania tego systemu informacyjnego.

Prawa autorskie.

Treści opublikowane w ekstranecie nobilia podlegają prawom autorskim. Wszelkie powielanie, rozpowszechnianie i publikowanie - a szczególnie do komercjalnej reklamy - jest zabronione. Wykonanie kopii z udostępnionych treści jest dozwolone wyłącznie do wewnętrznych celów informacyjnych użytkownika.

Ochrona danych osobowych.

Pobieranie, przetwarzanie (zapisanie, zmiana, przekazywanie, blokowanie i kasowanie danych) i wykorzystanie Państwa danych następuje wyłącznie z uwzględnieniem obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

OŚWIADCZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH

Obowiązki użytkownika.

Do obowiązku użytkownika należy ochrona przydzielonego hasła (haseł) przed nadużyciami i utratą.

Rękojmia i odpowiedzialność.

Użytkownik jest świadomy faktu, że oprogramowanie stosowane w systemie informacyjnym, jak i wprowadzone bądź przetworzone dane, mogą być obarczone błędem, mimo wnikliwej kontroli i starannego opracowywania. Do zakresu użytkownika należy sprawdzenie prawidłowości informacji przez stosowanie odpowiednich działań.

Odpowiedzialność firmy nobilia za bezbłędność informacji w udostępnionym systemie jest wykluczona, za wyjątkiem sytuacji świadomego wprowadzenia błędu przez firmę nobilia. Firma nobilia nie udziela żadnej gwarancji na ciągły i nieprzerwany dostęp do ekstranetu nobilia.

Firma nobilia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu utraty lub nadużycia hasła (haseł) użytkownika.

Wypowiedzenie.

Firma nobilia zastrzega sobie w każdej chwili prawo do wypowiedzenia uprawnień dostępu użytkownika bez podania przyczyn.

Pozostałe.

Przedłożone porozumienie dotyczące korzystania z ekstranetu nobilia podlega materialnemu prawu Republiki Federalnej Niemiec.

Jeżeli jedno z postanowień przedłożonego porozumienia dotyczące zasad korzystania jest lub stanie się nieważne, to nie narusza to obowiązywania pozostałych postanowień. Nieważne postanowienie powinno zostać zastąpione obowiązującym postanowieniem tak, żeby utrzymać ekonomiczny sens postanowienia w możliwie wielkim zakresie.

Sądem do rozstrzygania sporów związanych z przedłożonym porozumieniem dotyczącym zasad korzystania jest Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby firmy nobilia.

Strona internetowa.

Koncepcja, design i realizacja techniczna: straight. GmbH | Creative Inbound Marketing | Monachium