Colofon.


J. Stickling GmbH & Co. KG.

Waldstraße 53-57 | 33415 Verl
Telefoon +49 (0) 5246 508-0
Fax +49 (0) 5246 508-96 999
E-mail: info@nobilia.de
UST-IDENT-Nr.DE 126 779 991

De onderneming is een commanditaire vennootschap met kantoor in Verl, bevoegde rechterlijke instantie Gütersloh HRA 2439.
De beherende vennoot is de Stickling Familienstiftung met het kantoor in Gütersloh, bevoegde rechterlijke instantie Gütersloh HRA 6437;
Directie: Dr. Lars M. Bopf (voorz.), Michael Klein, Frank Kramer, Christopher Stenzel.

Uitsluiting van aansprakelijkheid.

nobilia aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de volledigheid, correctheid en actualiteit van de op deze website beschikbaar gestelde informatie. Dat geldt ook voor alle links waar op deze website direct of indirect naar wordt verwezen. nobilia is niet verantwoordelijk voor de inhoud van een pagina die met een dergelijke link wordt geopend. nobilia behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de beschikbaar gestelde informatie te wijzigingen of aan te vullen.

Copyright.

nobilia heeft de rechten voor de afgebeelde foto's. Het verspreiden, opslaan, kopiëren of op enige andere manier gebruiken van deze foto's is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming. Dat geldt ook voor grafieken, objecten en animaties van welke soort dan ook, indien niet anders aangegeven.

Verstrekking.

nobilia biedt de gebruiker toegang tot diens persoonlijke gegevens, die zijn opgeslagen op het nobilia-Extranet. De omvang van de gebruikerstoegang hangt af van de aard toegang van de gebruiker en het betreffende niveau van autorisatie. nobilia stelt het nobilia-Extranet zonder enige verplichting ter beschikking voor de instandhouding van de werking van het informatiesysteem.

Auteursrecht.

De op het nobilia-Extranet gepubliceerde inhoud is beschermd met het auteursrecht. Verveelvoudiging, verspreiding en openbaarmaking, met name voor commercieel gebruik, zijn niet toegestaan. Een kopie van de inhoud mag alleen worden gemaakt voor interne informatiedoeleinden van de gebruiker.

Gegevensbescherming.

Het opvragen, verwerken (gegevensopslag, -wijziging, -overdracht, -blokkering en -verwijdering) en gebruiken van uw gegevens geschiedt uitsluitend met inachtneming van de geldende voorschriften voor gegevensbescherming.

GEGEVENSBESCHERMING

Gebruikersverplichtingen

De gebruiker is verplicht de aan hem/haar toegewezen deelnamegoedkeuring(en) (wachtwoorden) te beschermen tegen misbruik en verlies.

Garantie en aansprakelijkheid.

nobilia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de correctheid van de informatie die beschikbaar wordt gesteld in het informatiesysteem, tenzij nobilia de fout moedwillig heeft gemaakt. nobilia kan niet garanderen dat het nobilia-Extranet voortdurend en ononderbroken beschikbaar is.

nobilia kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die ontstaat door verlies of misbruik van de deelnamegoedkeuring(en).

Annulering.

nobilia behoudt zich te allen tijde het recht voor de toegangsrechten van de gebruiker te annuleren, zonder de reden daarvoor aan te hoeven geven.

Overig.

Indien een bepaling van deze gebruikersverklaring niet geldig is of wordt, heeft dat geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen. De ongeldige bepaling dient door een geldige bepaling te worden vervangen die zo dicht mogelijk in de buurt kom van het effectieve doel van de ongeldige bepaling.

Voor alle tegenstrijdigheden met betrekking tot deze gebruikersverklaring dient men zich te wenden tot de rechtbank die verantwoordelijk is voor de vestiging van nobilia.

Website.

Concept, design en technische omzetting: straight. GmbH | Creative Inbound Marketing | Munich

straight. GmbH